Morpheus PRO 5.6.0

Morpheus PRO 5.6.0

IntelPeers – 4,7MB – Freeware – Windows
Morpheus PRO is one of the world's fastest file-sharing program available at the moment which enables individuals to download and share any kind of media files. Connecting to Gnutella - most popular P2P protocol network, Morpheus PRO offers an advanced file searching engine and which is able to return thousands of songs, movies, images, MP3 music, and media files within seconds. This version provides Turbo Charged capability a special acceleration algorithm that will let you to search and download a way faster than any other p2p programs around. Morpheus PRO's Special Features: Ease of use - just install, run, and search, Unlimited simultaneous searches, Customizable spam / family filters, Intelligent packet allocation -- optimizes computing power and bandwidth, Will not broadcast or pass on "bad" messages, Automatic connection configuration for different speeds, from T3 to modem.

Tổng quan

Morpheus PRO là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi IntelPeers.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Morpheus PRO là 7.7, phát hành vào ngày 16/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.7, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Morpheus PRO đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,7MB.

Morpheus PRO Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Morpheus PRO!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Morpheus PRO cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại